Ochrana životného prostredia

2015/6/1
Zmenou životného štýlu, ktorý sa stal omnoho pohodlnejším a modernejším, začala japonská spoločnosť produkovať množstvo odpadu súvisiaceho s jednorázovými obalmi výrobkov. Obaly spôsobili mnohé ekologické problémy vrátane znečistenia ovzdušia, vody, devastácie prírodného prostredia, globálneho otepľovania a zvýšeného množstva odpadu. Ekologická ochrana je aktuálnou otázkou nielen v Japonsku, ale na celom svete. Japonskí občania vedení svojou vládou sa zapájajú do množstva ekologických aktivít.

Cena za moderný a pohodlný život je vypočitateľná množstvom vyprodukovaného odpadu, ktorý sa vyváža na stále sa zväčšujúce skládky. Japonsko sa snaží, aby sa stalo spoločnosťou, ktorá bude schopná znovu využiť odpad recyklovaním namiesto toho, aby ho len tak vyhodila. Za posledné obdobie Japonsko urobilo významný pokrok v znižovaní objemu vyprodukovaného odpadu.

Pohodlné bývanie si vyžaduje veľa energie, elektriny, plynu a benzínu. Znečistenie ovzdušia a globálne oteplenie je spôsobené najmä produkciou elektriny a spaľovaním olejov a uhlia v motoroch.

Globálne otepľovanie je celosvetovým problémom. Na redukciu tohto javu je nutné znížiť obsah oxidu uhličitého a iných skleníkových plynov v atmosfére. Na najväčšej konferencii zameranej na prevenciu proti globálnemu otepľovaniu, COP3, ktorá sa konala v Kjóte v roku 1997, prisľúbili mnohé krajiny znížiť objem produkcie skleníkových plynov. Kjótsky protokol vstúpil do platnosti vo februári 2005.

Jednou z možností ako zmierniť dôsledky globálneho otepľovania je využitie „čistej energie“, ktorá neprodukuje škodliviny. K týmto alternatívnym zdrojom patrí solárna, veterná a geotermálna energia. Japonsko sa snaží tieto zdroje maximálne využívať, čím prispieva k zníženiu produkcie emisií a globálneho otepľovania.Japonsko pomáha krajinám po celom svete zvládať ekologické problémy poskytovaním vlastných ekologických, recyklačných technológií a technológií na zníženie produkcie plynov spôsobujúcich skleníkový efekt.