Program pracovných dovoleniek medzi Japonskom a Slovenskou republikou

2016/6/1
Máj 2016

     Dňa 1. júna 2016 vstupuje na základe výmeny verbálnych nót medzi Japonskom a Slovenskou republikou zo dňa 24. februára 2016 v Bratislave do platnosti program pracovných dovoleniek medzi Japonskom a Slovenskou republikou.
      Záujemcovia o pobyt v Japonsku sa môžu prihlásiť za nižšie uvedených podmienok.


1. Cieľ programu pracovných dovoleniek

     Program pracovných dovoleniek má za cieľ poskytnúť mladým ľudom z Japonska možnosť stráviť jeden rok na Slovensku a mladým ľudom zo Slovenska v Japonsku, a tým im ponúknuť možnosť spoznať kultúru a bežný život v cieľovej krajine. Takýmto spôsobom by sa malo prehĺbiť vzájomné porozumenie medzi oboma krajinami (bližšie informácie v angličtine nájdete na: https://www.mofa.go.jp/j_info/visit/w_holiday/index.html). Výhodou víz udeľovaných pri programe pracovných dovoleniek je, že účastníkom je počas ich pobytu umožnené vykonávať zárobkovú činnosť za účelom doplnenia si finančných prostriedkov potrebných na pokrytie ich nákladov spojených s cestovaním a pobytom v zahraničí.
     Tento typ víz je však určený záujemcom o pobyt v Japonsku, ktorého primárnym účelom má byť dovolenka. V prípade pobytu, ktorého hlavným účelom má byť štúdium alebo práca, je potrebné požiadať o študijné alebo pracovné víza.  Ak sa preukáže, že uchádzač o pracovnú dovolenku v Japonsku bude počas svojho dlhodobého pobytu prioritne vykonávať zárobkovú činnosť, nie je možné žiadosti takéhoto uchádzača o vydanie víz pre pracovné dovolenky vyhovieť.
 
 • Zárobková činnosť
 • V prípade, že záujemca podpíše v Japonsku pracovnú zmluvu, z ktorej vyplýva, že bude v Japonsku vykonávať zárobkovú činnosť, nie je spôsobilý uchádzať sa o víza pre pracovné dovolenky. V prípade, že mu z tohto dôvodu nemôžu byť vydané víza pre pracovné dovolenky,takýto uchádzač musí po konzultácii s budúcim zamestnávateľom požiadať o riadne pracovné víza.
 
 • Štúdium
 • Osoby, ktoré vycestujú za účelom pracovnej dovolenky, môžu počas pobytu v Japonsku v rámci vykonávania sprievodných aktivít na krátku dobu študovať.
 • Ak však uchádzač do Japonska cestujete primárne za účelom štúdia, nemôže sa uchádzať o víza pre pracovné dovolenky. V takomto prípade sa musí záujemca obrátiť na vzdelávaciu inštitúciu, ktorú plánuje navštevovať, a požiadať o študijné víza.
 
2. Uchádzači o víza pre pracovné dovolenky musia spĺňať nasledujúce podmienky:
 
 1. V čase podania žiadosti o víza musia mať bydlisko v Slovenskej republike.
 2. Do Japonska plánujú vycestovať primárne za účelom dovolenky.
 3. V čase podania žiadosti musí byť ich vek od 18 do 30 rokov (vrátane).
 4. Nesmú vycestovať s rodinnými príslušníkmi.
 5. Musia mať platný slovenský cestovný pas.
 6. Musia preukázať, že sú schopní uhradiť cenu spiatočnej letenky.
 7. Musia disponovať dostatočnými finančnými prostriedkami na pokrytie počiatočných nákladov spojených s pobytom v Japonsku.
 8. Po vypršaní povolenia k pobytu musia opustiť Japonsko.
 9. Počas pobytu v Japonsku si nebudú meniť typ povolenia na pobyt.
 10. Ešte nikdy v minulosti im neboli udelené víza pre pracovné dovolenky.
 11. Majú dobrý zdravotný stav.
 12. Nemajú zápis v registri trestov.
 
3. Požadované dokumenty
 
 1. platný slovenský cestovný pas
 2. vyplnený formulár so žiadosťou o víza (s fotografiou s rozmermi 4,5 x 4,5 cm vyhotovenou v období posledných 6 mesiacov)
 3. prehlásenie odôvodňujúce dôvod žiadosti v anglickom jazyku (1 strana formátu A4, požiadavky na formát nie sú dané)
 4. spiatočná letenka, resp. potvrdenie preukazujúce, že máte dostatočné finančné prostriedky na zakúpenie letenky
 5. výpis z bankového účtu (za posledné 3 mesiace), resp. potvrdenie o zostatku na bankovom účte, ktorým preukážete, že disponujete dostatočnými finančnými prostriedkami na pokrytie počiatočných nákladov na pobyt
 6. životopis (Príloha 1 pod textom)
 7. plán aktivít v Japonsku počas 1 roka (Príloha 2 pod textom)
 8. ďalšie
  Pri výberovom procese môžu byť uchádzači požiadaní o doloženie ďalších materiálov alebo vyzvaní, aby podstúpili ústny pohovor.


4. Po vystavení víz 
 
Víza vydávané pre žiadateľov o pracovné dovolenky sú platné po dobu 1 roku od udelenia povolenia na vstup do Japonska. Uchádzači musia vycestovať do Japonska do 3 mesiacov od dňa vystavenia víz. S vízami tohto typu môžete do Japonska vstúpiť len jedenkrát. Ak si uchádzač po pricestovaní do Japonska želá opustiť krajinu a vrátiť sa následne späť, je potrebné získať povolenie na opätovný vstup. Uchádzači sú od poplatku za víza oslobodení.
 
5. Doba potrebná na vystavenie víz
 
Doba na vystavenie víz je najmenej jeden týždeň. Uchádzači však musia počítať s tým, že ak budú musieť predložiť dodatočné materiály, táto doba sa môže predĺžiť. Expresné vystavenie víz nie je možné.

6. Počet vystavených víz
 
Počet žiadateľov, ktorým bude možné každoročne vyhovieť, je limitovaný. Ak počet vystavených víz tohto typu presiahne limit stanovený pre daný rok, ďalším žiadateľom už nebude možné vyhovieť.
 
7. Upozornenie
 
 1. Zakázané druhy zárobkovej činnosti
   
  Práca v zábavnom priemysle pre dospelých (v baroch, kabaretoch, nočných kluboch, herniach a v ďalších prevádzkach, ktoré prispievajú k narušovaniu dobrých mravov) je v priamom rozpore s myšlienkou programu pracovných dovoleniek a z tohto dôvodu je uchádzačom jej vykonávanie zakázané.
   
 2. Ohlásenie miesta pobytu
   
  Do 14 dní od ubytovania sa, respektíve pri zmene adresy sú uchádzači povinní túto skutočnosť nahlásiť miestne príslušnému úradu.
   
 3. Verejné zdravotné poistenie
          (a) Odporúča sa, aby sa účastníci po nahlásení miesta pobytu na miestne príslušnom úrade prihlásili do systému verejného zdravotného poistenia.
          (b) Pri vybavovaní náležitostí ohľadom verejného zdravotného poistenia musia mať uchádzači vopred zaregistrovaný pobyt.

     4.   Sprostredkovanie zamestnania
 
Veľvyslanectvo Japonska v Slovenskej republike neposkytuje služby sprostredkovania práce v Japonsku.  Uchádzačom, ktorí majú záujem o sprostredkovanie práce v Japonsku, sa odporúča obrátiť sa na jednu z pobočiek pracovnej agentúry Hello Work, ktorá pôsobí v celom Japonsku, alebo jednu z pobočiek Centra služieb zamestnanosti pre cudzích štátnych príslušníkov v Tokiu, Osake a v Nagoji.
Upozornenie: Uchádzačom, ktorí  pri využití služieb spoločnosti Hello Work a Centra služieb zamestnanosti pre cudzích štátnych príslušníkov potrebujú tlmočníka, sa odporúča obrátiť sa na nasledujúce úrady:
          - Ministerstvo zdravia, práce a sociálnych vecí, časť: Employment Policy for Foreign Workers (http://www.mhlw.go.jp/english/policy/employ-labour/employment-security/foreignworkers.html)
          - Centrum služieb zamestnanosti pre cudzích štátnych príslušníkov (http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/gaikokujin/index.html)


     Informácie ohľadom japonskej spoločnosti, životného štýlu, situácii na trhu práce, zákonov a predpisov týkajúcich sa zamestnávania a daní; odporúčaní pri hľadaní ubytovania, alebo ubytovaní v rodinách; odporúčaní ohľadom pracovných podmienok a hľadania práce nájdete na stránke „The Japan Association for Working Holiday Makers“.

www.jawhm.or.jp

  
Často kladené otázky
 
 1. Čo sa myslí tým, že účelom programu má byť dovolenka?
   
  Program pracovných dovoleniek  je určený tým, ktorí chcú v Japonsku stráviť viac ako 3 mesiace a v krajine pobývať alebo cestovať. Pod túto definíciu spadá pobyt za účelom cestovania, návšteva známych a príbuzných alebo vycestovanie za účelom spoznávania kultúry Japonska prostredníctvom štúdia jazyka alebo aktivít spojených s tradičnou japonskou kultúrou. Účelom teda nemôže byť zárobková činnosť a usadenie sa v Japonsku.
   
 2. Môžem do Japonska vycestovať s rodinnými príslušníkmi (manželom/manželkou alebo deťmi)?
   
  Vycestovať s rodinnými príslušníkmi nie je možné. Toto obmedzenie by neplatilo v prípade, ak by bol dotyčný rodinný príslušník spôsobilý žiadať o víza pre pracovné dovolenky a takéto víza aj dostal.
   
 3. Čo v prípade, že nemám k dispozícii spiatočnú letenku?
   
  V prípade, že ste si ešte nestanovili dátum spiatočného letu, stačí, ak predložíte otvorený cestovný lístok.  Ak máte v čase podania žiadosti rezervovanú len jednosmernú letenku a spiatočnú cestu si plánujete zarezervovať z Japonska, musíte preukázať, že disponujete nielen dostatočnými prostriedkami na zabezpečenie nákladov na pobyt v Japonsku, ale aj prostriedkami na uhradenie spiatočnej letenky formou výpisu z bankového účtu.
   
 4. Čo znamená formulácia, že „nikdy v minulosti som nezískal víza pre pracovné dovolenky“?
   
  Za vydanie víz sa považuje nalepenie víz do cestovného pasu. Ak sa po nalepení víz stane, že platnosť víz vyprší alebo pas stratíte, stále platí, že o ďalšie víza tohto typu žiadať nemôžete, nakoľko zastupiteľský úrad na vás bude nahliadať ako na osobu, ktorej boli víza pre pracovné dovolenky už v minulosti vystavené. V každom prípade platí, že víza pre pracovné dovolenky nemožno vystaviť opakovane.
   
 5. Náležitosti pri vycestovaní z Japonska a opätovnom vstupe
   
  Vstúpiť do Japonska s týmto typom víz môžete len jedenkrát. Ak potrebujete z Japonska vycestovať a potom sa opätovne vrátiť, ste povinný vopred získať povolenie o opätovnom vstupe do krajiny. V takomto prípade si je potrebné bezodkladne po príchode do Japonska vyžiadať takéto povolenie. Ak potrebujete z Japonska vycestovať náhle, môžete využiť špeciálne povolenie na opätovný vstup do krajiny. Bližšie informácie vám poskytne Imigračný úrad Ministerstva spravodlivosti.
   
 6. Dĺžka trvania pobytu v Japonsku
   
  Dĺžka trvania pobytu v Japonsku je stanovená na 1 rok odo dňa vstupu do krajiny.
   
 7. Miesto pobytu
   
  V prípade, že sa po určitú dobu ubytujete v hoteli alebo inom ubytovacom zariadení, toto zariadenie sa stáva vaším primárnym miestom pobytu. Pri ohlasovaní miesta pobytu, na ktorej sa budete v Japonsku zdržiavať, preto uveďte adresu tohto ubytovacieho zariadenia.
   
 8. Prihlásenie sa do systému verejného zdravotného poistenia
   
  Po príchode do Japonska a stanovení  miesta pobytu sa prosím zaregistrujte ako platiteľ verejného zdravotného poistenia. Vašu adresu predtým prosím nahláste miestne príslušnému úradu.
   
 9. Verejné zdravotné poistenie
   
  Náklady spojené s verejným zdravotným poistením predstavujú 3.500 JPY na mesiac. V prípade, že budete ošetrený v zdravotníckom zariadení, ktoré má platnú zmluvu so zdravotnou poisťovňou, výška vašej spoluúčasti bude 30 percent zo sumy za poskytnutú zdravotnú starostlivosť.
  Verejné zdravotné poistenie sa nevzťahuje na prípady ako smrť, trvalé následky, náhrada škody, náhle vycestovanie do krajiny pôvodu za účelom lekárskeho ošetrenia a iné. Pre tieto prípady je potrebné zabezpečiť si osobitné poistenie (napr. úrazové poistenie do zahraničia) od súkromného poskytovateľa.