MONBUKAGAKUSHO (MEXT): štipendium japonskej vlády pre absolventov stredných škôl (Undergraduate Student) pre rok 2023

2022/4/25

Štipendium je určené pre

absolventov stredných škôl, ktorí majú záujem o štúdium na japonských vysokých školách v odboroch:

1. Spoločenské a humanitné vedy

A: právo, politické vedy, pedagogika, sociológia, literatúra, história, japonský jazyk a iné

B: ekonómia a hospodárska správa

* Uchádzači, ktorí si vyberú ako hlavný odbor štúdia predmet, ktorý spadá do označenia „iné“ môžu mať problém nájsť si univerzitu, ktorá ich bude ochotná akceptovať.

2. Prírodné vedy

A: veda (matematika, fyzika, chémia), elektrotechnika a elektronika (elektronika, elektrotechnické inžinierstvo a informatika), technika (strojné a lodné inžinierstvo), stavebné inžinierstvo a architektúra (stavebné inžinierstvo, architektúra, ekologické inžinierstvo), chémia (aplikovaná chémia, chemické inžinierstvo, priemyselná chémia, textilné inžinierstvo) a ostatné odbory (metalurgia, banské, námorné inžinierstvo, biotechnológia)

B: poľnohospodárske vedy (poľnohospodárstvo, poľnohospodárska chémia, zoológia, veterinárna medicína, lesné inžinierstvo, potravinárstvo, poľnohospodárske inžinierstvo, chov rýb, zdravotnícke vedy (farmácia, hygiena, ošetrovateľstvo), vedecké odbory (biológia)

C: medicína, zubné lekárstvo

* Uchádzači si musia zo zvolenej skupiny vybrať 3 odbory štúdia a označiť ich podľa vlastných preferencií ako 1.- 3. voľbu. V prípade, že sa študent zaujíma najmä o štúdium odboru zo skupiny C (medicína, zubné lekárstvo), vybranému odboru dáva č. 1, zostávajúcemu č. 2 a 3. odbor si vyberie zo skupiny B.

Uzávierka prihlášok uzávierka prihlášok pre rok 2023 bola stanovená na 19. máj 2022
Poznámka: Veľvyslanectvo Japonska v SR si vyhradzuje právo na zmenu termínu. 

Poznámka

Písomné testy sa uskutočnia 13. júna 2022 (pondelok).
Následne budú úspešní uchádzači pozvaní na ústne pohovory (20. jún 2022).
Poznámka: Veľvyslanectvo Japonska v SR si vyhradzuje právo na zmenu termínu písomných skúšok a ústnych pohovorov. 

Termín a dĺžka stáže

5 rokov (apríl 2023 – marec 2028) vrátane ročnej jazykovej a odbornej prípravy

* výnimku tvoria študenti medicíny, zubného lekárstva, veterinárnej medicíny a farmácie, ktorých štipendium je predĺžené na 7 rokov (apríl 2023 – marec 2030)

* uchádzači, ktorí majú dostatočné znalosti japonského jazyka, môžu priamo začať s univerzitným štúdiom a dĺžka ich pobytu sa tak skráti na 4, resp. 6 rokov.

* úspešní absolventi sa môžu po ukončení štúdia uchádzať o pokračovanie na „masters“

Spôsob podania prihlášky

cez SAIA (http://www.saia.sk)

Prihlášky - download https://www.studyinjapan.go.jp/en/smap-stopj-applications-undergraduate.html
 

Základné podmienky

 • občan Slovenskej republiky (neplatí pre japonských občanov)
 • narodený po 2. apríli 1998
 • absolventi strednej školy s maturitou, ktorí absolvovali minimálne 12 rokov školskej dochádzky 
 • uchádzači musia mať záujem naučiť sa japonský jazyk a následne študovať vybraný predmet v japončine
 • dobrý fyzický i psychický zdravotný stav (tak, aby prípadný postih nebránil uchádzačovi v štúdiu)

O štipendium sa nemôžu uchádzať

 • vojaci a aktívni civilní zamestnanci armády
 • študenti, ktorým bolo udelené iné štipendium (vrátane štipendia od vlády vlastnej krajiny)
 • študenti, ktorí už sú prijatí na japonské univerzity a získali štatút „college student“ a študenti, ktorí sa zapísali na japonské univerzity alebo na nich už študujú ako samoplatcovia

Priebeh

Uchádzači musia doručiť všetky požadované dokumenty, absolvovať ústny pohovor a písomnú skúšku z:

A: uchádzači o štúdium spoločenských a humanitných vied (1A a 1B):

matematika, anglický jazyk, japonský jazyk – povinné sú všetky tri predmety

B: uchádzači o štúdium prírodných vied (2A, 2B, 2C):

matematika, anglický a japonský jazyk + dva predmety zo skupiny fyzika, chémia, biológia (uchádzači o štúdium odborov zo skupiny 2A – fyzika, chémia, 2B a 2C – chémia, biológia)

* znalosť japonského jazyka sa nevyžaduje, test sa robí len za účelom následného zaradenia do jazykovej prípravky.

Poznámka * Ak uchádzač dosiahne v niektorom z testov 0 bodov, nemôže byť veľvyslanectvom odporučený na udelenie štipendia.
 
Upozornenie DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE PRE VŠETKÝCH ŽIADATEĽOV O ŠTIPENDIÁ!!!
 • Prosíme všetkých uchádzačov, aby všetky dokumenty podávali vyplnené jednostranne a nezošívali ich.
 • Upozorňujeme, že nemôžeme vychádzať žiadateľom v ústrety ohľadom termínu testov a ústnych pohovorov. Všetci uchádzači musia skúšky absolvovať v ten istý deň a to v čase a termíne určenom veľvyslanectvom.
 • Apelujeme na uchádzačov, aby si dôsledne prečítali všetky inštrukcie k štipendiu, o ktoré sa uchádzajú. Nedostatky v odovzdaných dokumentoch komplikujú ich spracovanie a môžu viesť k diskvalifikácii ešte pred začiatkom samostatného výberového konania.
 • V prípade nejasností, potreby bližších informácií k štipendiám, kontaktujte Sekciu kultúry a PR Veľvyslanectva Japonska v SR na tel. č. 02-5980-0100 alebo e-mailovej adresy culture@bv.mofa.go.jp.