MONBUKAGAKUSHO (MEXT): štipendium japonskej vlády pre absolventov stredných škôl (Undergraduate Student) pre rok 2022

2021/4/16

Štipendium je určené pre

absolventov stredných škôl, ktorí majú záujem o štúdium na japonských vysokých školách v odboroch:

1. Spoločenské a humanitné vedy

A: právo, politické vedy, pedagogika, sociológia, literatúra, história, japonský jazyk a iné

B: ekonómia a hospodárska správa

* Uchádzači, ktorí si vyberú ako hlavný odbor štúdia predmet, ktorý spadá do označenia „iné“ môžu mať problém nájsť si univerzitu, ktorá ich bude ochotná akceptovať.

2. Prírodné vedy

A: veda (matematika, fyzika, chémia), elektrotechnika a elektronika (elektronika, elektrotechnické inžinierstvo a informatika), technika (strojné a lodné inžinierstvo), stavebné inžinierstvo a architektúra (stavebné inžinierstvo, architektúra, ekologické inžinierstvo), chémia (aplikovaná chémia, chemické inžinierstvo, priemyselná chémia, textilné inžinierstvo) a ostatné odbory (metalurgia, banské, námorné inžinierstvo, biotechnológia)

B: poľnohospodárske vedy (poľnohospodárstvo, poľnohospodárska chémia, zoológia, veterinárna medicína, lesné inžinierstvo, potravinárstvo, poľnohospodárske inžinierstvo, chov rýb, zdravotnícke vedy (farmácia, hygiena, ošetrovateľstvo), vedecké odbory (biológia)

C: medicína, zubné lekárstvo

* Uchádzači si musia zo zvolenej skupiny vybrať 3 odbory štúdia a označiť ich podľa vlastných preferencií ako 1.- 3. voľbu. V prípade, že sa študent zaujíma najmä o štúdium odboru zo skupiny C (medicína, zubné lekárstvo), vybranému odboru dáva č. 1, zostávajúcemu č. 2 a 3. odbor si vyberie zo skupiny B.

Uzávierka prihlášok uzávierka prihlášok pre rok 2022 bola stanovená na 18. máj 2021

Poznámka

Písomné testy sa uskutočnia 14. júna 2021 (pondelok).
Následne budú úspešní uchádzači pozvaní na ústne pohovory (termín bude upresnený).

Poznámka: Veľvyslanectvo Japonska v SR si vyhradzuje právo na zmenu termínu písomných skúšok a ústnych pohovorov. 

Termín a dĺžka stáže

5 rokov (apríl 2022 – marec 2027) vrátane ročnej jazykovej a odbornej prípravy

* výnimku tvoria študenti medicíny, zubného lekárstva, veterinárnej medicíny a farmácie, ktorých štipendium je predĺžené na 7 rokov (apríl 2022 – marec 2029)

* uchádzači, ktorí majú dostatočné znalosti japonského jazyka, môžu priamo začať s univerzitným štúdiom a dĺžka ich pobytu sa tak skráti na 4, resp. 6 rokov.

* úspešní absolventi sa môžu po ukončení štúdia uchádzať o pokračovanie na „masters“

* vybraní uchádzači musia vycestovať do Japonska medzi 1. – 7. aprílom 2022

Spôsob podania prihlášky

cez SAIA (http://www.saia.sk)

Prihlášky - download https://www.studyinjapan.go.jp/en/smap-stopj-applications-undergraduate.html

 

Základné podmienky

 • občan Slovenskej republiky (neplatí pre japonských občanov)
 • narodený po 2. apríli 1997
 • absolventi strednej školy s maturitou, ktorí absolvovali minimálne 12 rokov školskej dochádzky (k marcu 2022)
 • uchádzači musia mať záujem naučiť sa japonský jazyk a následne študovať vybraný predmet v japončine
 • dobrý fyzický i psychický zdravotný stav (tak, aby prípadný postih nebránil uchádzačovi v štúdiu)

O štipendium sa nemôžu uchádzať

 • vojaci a aktívni civilní zamestnanci armády
 • študenti, ktorým bolo udelené iné štipendium (vrátane štipendia od vlády vlastnej krajiny)
 • študenti, ktorí už sú prijatí na japonské univerzity a získali štatút „college student“ a študenti, ktorí sa zapísali na japonské univerzity alebo na nich už študujú ako samoplatcovia

Priebeh

Uchádzači musia doručiť všetky požadované dokumenty, absolvovať ústny pohovor a písomnú skúšku z:

A: uchádzači o štúdium spoločenských a humanitných vied (1A a 1B):

matematika, anglický jazyk, japonský jazyk – povinné sú všetky tri predmety

B: uchádzači o štúdium prírodných vied (2A, 2B, 2C):

matematika, anglický a japonský jazyk + dva predmety zo skupiny fyzika, chémia, biológia (uchádzači o štúdium odborov zo skupiny 2A – fyzika, chémia, 2B a 2C – chémia, biológia)

* znalosť japonského jazyka sa nevyžaduje, test sa robí len za účelom následného zaradenia do jazykovej prípravky.

Poznámka * Ak uchádzač dosiahne v niektorom z testov 0 bodov, nemôže byť veľvyslanectvom odporučený na udelenie štipendia.
 
Upozornenie DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE PRE VŠETKÝCH ŽIADATEĽOV O ŠTIPENDIÁ!!!
 • Prosíme všetkých uchádzačov, aby všetky dokumenty podávali vyplnené jednostranne a nezošívali ich.
 • Upozorňujeme, že nemôžeme vychádzať žiadateľom v ústrety ohľadom termínu testov a ústnych pohovorov. Všetci uchádzači musia skúšky absolvovať v ten istý deň a to v čase a termíne určenom veľvyslanectvom.
 • Apelujeme na uchádzačov, aby si dôsledne prečítali všetky inštrukcie k štipendiu, o ktoré sa uchádzajú. Nedostatky v odovzdaných dokumentoch komplikujú ich spracovanie a môžu viesť k diskvalifikácii ešte pred začiatkom samostatného výberového konania.
 • V prípade nejasností, potreby bližších informácií k štipendiám, kontaktujte Sekciu kultúry a PR Veľvyslanectva Japonska v SR na tel. č. 02-5980-0100 alebo e-mailovej adresy culture@bv.mofa.go.jp.