Aktivity veľvyslanca: Návšteva mesta Topoľčany (diel 1.) - Jedinečný slovenský systém povinného vzdelávania (5. 10. 2021)

2021/10/8
     Dňa 5. októbra veľvyslanec Nakagawa navštívil mesto Topoľčany, ktoré leží na severe Nitrianskeho samosprávneho kraja, vo východnej časti okresu Topoľčany. Jednalo sa o jeho prvú návštevu v tomto meste a uskutočnila sa na pozvanie pani primátorky, s ktorou sa predtým stretol na koncerte v Kremnici. Už tam sa dohodli, že mesto navštívi.

     Návšteva začala stretnutím a rozhovorom na radnici, po ktorom veľvyslanec Nakagawa navštívil najstaršiu základnú školu v meste, ktorá bola založená už v roku 1903. V porovnaní s Japonskom je školský systém na Slovensku odlišný v tom, že kladie dôležitosť na komplexný rozvoj dieťaťa nielen prostredníctvom jednotlivých predmetov, akými sú matematika, materinský jazyk, cudzie jazyky, prírodné a spoločenské vedy, ale aj prostredníctvom umenia, ako napr. hudba, výtvarné umenie alebo divadlo. Na základe takejto politiky už od základnej školy existujú akési dva paralelné systémy. Jeden sa zameriava na výučbu povinných predmetov a druhý na tie nepovinné, vrátane umenia. Od prvého ročníka základnej školy tak majú žiaci možnosť po skončení povinnej výučby predmetov pokračovať v poobedňajších hodinách v krúžkovej činnosti na základnej umeleckej škole.

     Počas svojej návštevy veľvyslanec Nakagawa navštívil historické priestory základnej školy so skoro120-ročnou históriou kde prebieha každodenné vyučovanie. Rovnako tam mal možnosť nahliadnuť i do tried, kde žiaci trávia čas po ňom. Dostalo sa mu naozaj tradičného a úprimného privítania chlebom a soľou. Nasledoval folklórny tanec, akčná bubnová šou i hudobné vystúpenia žiakov miestnej ZUŠ na pódiu školského divadla. U všetkých žiakov, či už to boli deti z nižších alebo vyšších ročníkov, na veľvyslanca zapôsobili ich milé úsmevy a žiariace tváre. Z ich vystúpení cítil, že prišiel do úžasnej školy, v ktorej si žiaci naplno užívajú svoj žiacky život. Mal pocit, že z tohto modelu je čo sa učiť, a je naozaj dôležité klásť dôraz na umenie už od najnižších ročníkov povinného vzdelávania.

     Barón August Stummer, popredný miestny podnikateľ, poskytol veľkú podporu pri zakladaní školy pred skoro 120 rokmi. Niektoré súčasti komplexu sú stále rovnaké ako vtedy. Barón nepodporoval len školstvo a vzdelávanie, ale investoval vlastné peniaze do rozvoja mesta a napomohol založeniu miestnej nemocnice, či rozvoju poľnohospodárstva. Na veľvyslanca Nakagawu zapôsobilo, že v Topoľčanoch, malom slovenskom meste, žil pred 120 rokmi osvietený bohatý muž. Keď sa svojich hostiteľov opýtal, čo sa stalo s rodinou Stummerových, dozvedel sa, že im bol po nástupe komunizmu zhabaný celý majetok a museli opustiť krajinu. Veľvyslanec sa tak zamyslel nad tým, čo by sa stalo, keby sa takýto cnostný a bohatý muž ako barón, ujal vedenia v dnešných časoch...