Aktivity veľvyslanca: Zdvorilostná návšteva u ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milana Krajniaka (10. 6. 2021)

2021/6/11
     Dňa 10. júna 2021 absolvoval veľvyslanec Nakagawa zdvorilostnú návštevu u ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Milana Krajniaka. Počas stretnutia si navzájom vymenili názory na slovenskú dôchodkovú reformu.
     Rovnako ako v Japonsku aj na Slovensku sledujeme trend starnutia obyvateľstva a poklesu pôrodnosti. Očakáva sa preto znižovanie počtu pracujúcej populácie, ktorá je ochranným pilierom systému sociálneho zabezpečenia. Na Slovensku sa dôchodková reforma stala veľkou témou, keďže úzko súvisí s reformou verejných financií.
     Zákon v Japonsku ukladá povinnosť raz za päť rokov opätovne prepočítať dôchodkové financie v rámci verejného penzijného systému. Japonská vláda je preto zaviazaná pravidelne v päťročných intervaloch informovať verejnosť o dlhodobom výhľade verejného dôchodkového systému na základe analýzy najnovších odhadov demografického vývinu. Zároveň vláda raz za päť rokov predkladá parlamentu návrhy zákonov, ktorých cieľom je zreformovať dôchodkový systém opierajúc sa o spomínané odhady vývoja dôchodkových financií.
     Na Slovensku však momentálne nie je ustanovený zákonný mechanizmus, ktorý by na pravidelnej báze nútil monitorovať dôchodkové financie a navrhovať nevyhnutné reformy verejného penzijného systému. Existujú preto obavy, či obyvatelia Slovenska majú dostatočné informácie o tom, v akom stave sú dôchodkové financie, aký dôchodok môžu oni sami očakávať, či akým spôsobom sa vôbec k týmto informáciám dostať.
     Verejný dôchodkový systém je najsledovanejšou témou v ktorejkoľvek krajine. Veľvyslanec Nakagawa je preto presvedčený, že je nevyhnutné poskytovať verejnosti dôležité informácie ohľadom dôchodkových financií transparentne a v správnom načasovaní. Len tak je možné zabezpečiť dôveru verejnosti v systém a vykonávať potrebné reformy dôchodkového systému.