Návšteva mesta Topoľčany (5. 10. 2021)

2021/10/6
Návšteva mesta Topoľčany  (diel 1.) - Jedinečný slovenský systém povinného vzdelávania (5. 10. 2021)
 
     Dňa 5. októbra veľvyslanec Nakagawa navštívil mesto Topoľčany, ktoré leží na severe Nitrianskeho samosprávneho kraja, vo východnej časti okresu Topoľčany. Jednalo sa o jeho prvú návštevu v tomto meste a uskutočnila sa na pozvanie pani primátorky, s ktorou sa predtým stretol na koncerte v Kremnici. Už tam sa dohodli, že mesto navštívi.
     Návšteva začala stretnutím a rozhovorom na radnici, po ktorom veľvyslanec Nakagawa navštívil najstaršiu základnú školu v meste, ktorá bola založená už v roku 1903. V porovnaní s Japonskom je školský systém na Slovensku odlišný v tom, že kladie dôležitosť na komplexný rozvoj dieťaťa nielen prostredníctvom jednotlivých predmetov, akými sú matematika, materinský jazyk, cudzie jazyky, prírodné a spoločenské vedy, ale aj prostredníctvom umenia, ako napr. hudba, výtvarné umenie alebo divadlo. Na základe takejto politiky už od základnej školy existujú akési dva paralelné systémy. Jeden sa zameriava na výučbu povinných predmetov a druhý na tie nepovinné, vrátane umenia. Od prvého ročníka základnej školy tak majú žiaci možnosť po skončení povinnej výučby predmetov pokračovať v poobedňajších hodinách v krúžkovej činnosti na základnej umeleckej škole.
     Počas svojej návštevy veľvyslanec Nakagawa navštívil historické priestory základnej školy so skoro120-ročnou históriou kde prebieha každodenné vyučovanie. Rovnako tam mal možnosť nahliadnuť i do tried, kde žiaci trávia čas po ňom. Dostalo sa mu naozaj tradičného a úprimného privítania chlebom a soľou. Nasledoval folklórny tanec, akčná bubnová šou i hudobné vystúpenia žiakov miestnej ZUŠ na pódiu školského divadla. U všetkých žiakov, či už to boli deti z nižších alebo vyšších ročníkov, na veľvyslanca zapôsobili ich milé úsmevy a žiariace tváre. Z ich vystúpení cítil, že prišiel do úžasnej školy, v ktorej si žiaci naplno užívajú svoj žiacky život. Mal pocit, že z tohto modelu je čo sa učiť, a je naozaj dôležité klásť dôraz na umenie už od najnižších ročníkov povinného vzdelávania.
     Barón August Stummer, popredný miestny podnikateľ, poskytol veľkú podporu pri zakladaní školy pred skoro 120 rokmi. Niektoré súčasti komplexu sú stále rovnaké ako vtedy. Barón nepodporoval len školstvo a vzdelávanie, ale investoval vlastné peniaze do rozvoja mesta a napomohol založeniu miestnej nemocnice, či rozvoju poľnohospodárstva. Na veľvyslanca Nakagawu zapôsobilo, že v Topoľčanoch, malom slovenskom meste, žil pred 120 rokmi osvietený bohatý muž. Keď sa svojich hostiteľov opýtal, čo sa stalo s rodinou Stummerových, dozvedel sa, že im bol po nástupe komunizmu zhabaný celý majetok a museli opustiť krajinu. Veľvyslanec sa tak zamyslel nad tým, čo by sa stalo, keby sa takýto cnostný a bohatý muž ako barón, ujal vedenia v dnešných časoch...
 
     
     
   

 
Návšteva mesta Topoľčany  (diel 2.) – Návšteva Apponyiovskej knižnice (Bibliotheca Apponiana) v Oponiciach (5. 10. 2021)
 
     Ďalším bodom programu bola návšteva Apponyiovskej knižnice v obci Oponice, ktorú zariadila primátorka Topoľčian, pani  Alexandra Gieciová.
     Rod Apponyiovcov (podľa maďarského názvu obce Oponice) bol jedným z vplyvných šľachtických rodov v období Rakúsko-uhorskej monarchie za vlády Habsburgovcov. Svoje meno si odvodili z maďarského tvaru názvu obce Oponice. Knižnicu začali budovať v druhej polovici 18. storočia a pomaly sa rozrástla na približne 30 000 zväzkov.
     Knižná zbierka, ktorá sa začala budovať vo Viedni, bola neskôr presťahovaná do Pressburgu (dnešnej Bratislavy) a slúžila ako verejná knižnica. Po nezhodách s mestom ju dal gróf Apponyi opäť presťahovať, a to do Oponíc, do rodového kaštieľa v parku a dal jej postaviť samostatnú galériu, známu ako severné krídlo. Po prvej svetovej vojne a zániku Rakúsko-Uhorska rodina zámok opustila, ale knihy v ňom zostali. Osud knižnice bol spečatený po roku 1948, kedy ju spolu s kaštieľom znárodnili komunisti. Nastalo obdobie jej devastácie a úpadku. Záchrana pre vzácny knižničný fond prišla až v 70. rokoch 20. storočia, kedy boli knihy prevezené do depozitu Národnej knižnice v Martine, no mnohé sa stratili, alebo nenávratne poškodili. Pred približne desiatimi rokmi bol kaštieľ spolu s knižnicou zrekonštruovaný súkromnou spoločnosťou na hotel Chateau Appony a po dohode so Slovenskou národnou knižnicou sa tak knihy mohli vrátiť domov.
     Jedná sa o hodnotnú zbierku historických kníh z obdobia ranného novoveku a novoveku. Pri návšteve si veľvyslanec Nakagawa mohol prehliadnuť jej časť, ktorá dnes číta viac ako 20 000 kníh (napríklad Newtonovu správu o objave univerzálnej gravitácie, Koperníkovu kniha o teórii heliocentrizmu alebo Dekameron Giovanniho Boccaccia viazaný v koži). Už od pohľadu je zrejmé, že je to unikátna zbierka mimoriadne vzácnych kníh. Veľvyslanec Nakagawa si v jej priestoroch dokázal jasne predstaviť život významného aristokrata žijúceho v období Rakúsko – uhorskej monarchie.
     Takáto nádherná zbierka kníh rodu Apponyi tajne spí v malom mestečku na Slovensku, v Oponiciach.
     Čím viac sa pán veľvyslanec dozvedal, tým viac na neho zapôsobilo, koľko je na Slovensku úžasných vecí.
 


Návšteva mesta Topoľčany  (diel 3.) – Návšteva miesta úzko spätého s Veľkomoravskou ríšou (5. 10. 2021)
 
     V rámci posledného bodu programu sa veľvyslanec Nakagawa spoločne s primátorkou mesta Topoľčany Alexandrou Gieciovou presunul do obce Bojná, kde navštívili Archeologické múzeum Veľkej Moravy. V rovnakej budove sídli i Obecný úrad, kde ich privítal starosta Jozef Stankovský. 
     Veľkomoravská ríša vznikla okolo 9. storočia na území západného Slovenska, Česka, Rakúska a severného Maďarska, a bola štátom západných Slovanov a prvým väčším slovanským štátom vôbec. Traduje sa, že jej centrum bolo v blízkosti dnešnej Nitry. História Slovenska sa údajne začína práve v období Veľkej Moravy. V horách, ktoré lemujú rieku Bojná, sa nachádzajú ruiny hradiska a sídel z vtedajších čias a vykopávky stále pokračujú. Artefakty sú vystavené práve v archeologickom múzeu v Bojnej.
V druhej polovici 9. storočia prichádzajú z rodného Grécka na územie dnešného Slovenska solúnski bratia Konštantín (Cyril) a Metod. Vyslal ich vtedajší byzantský cisár, aby šírili kresťanstvo, čo malo veľký historický význam. Evanjelisti ovládali reč ľudu, ku ktorému mali ísť a vytvorili aj prvé písmo v dejinách Slovanov. V mnohých slovanských krajinách je deň cyrilo-metodských osláv štátnym sviatkom.
     Vykopávky v lokalite hradisko – val Bojná však priniesli dôležité dôkazy o tom, že kresťanstvo bolo vo Veľkomoravskej ríši prítomné ešte pred misiou Cyrila a Metoda. V múzeu sú tak k videniu pozlátené medené dosky s motívmi anjelov, o ktorých sa predpokladá, že zdobili truhlicu na dôležité artefakty, alebo medené zvony, ktorých verné repliky dokonca vydávajú tón. Malá slovenská obec Bojná je tak jednoducho miestom, ktoré dokazuje hlbokú históriu a tradíciu kresťanstva u slovanských národov.
Veľvyslanec Nakagawa sa domnieva, že závisí od každého človeka, akým dojmom na neho táto skutočnosť zapôsobí, ale je to veľmi dôležitý historický fakt v slovanskom regióne tiahnuceho sa od Balkánskeho polostrova po Rusko. Starosta Bojnej je človek mimoriadne zanietený pre históriu svojej obce. Dokonca dal zhotoviť repliku nájdeného medeného zvona a osobne ho odovzdal pápežovi Františkovi vo Vatikáne.
     Okolie Topoľčian, ktoré sa nachádzajú na severe NSK, je mierna, idylická kopcovitá oblasť rozkladajúca sa na oboch brehoch rieky Nitry. Ani v turistickom sprievodcovi po Slovensku nenájdete o tomto kúsku krajiny veľa informácií. Pre veľvyslanca Nakagawu to však bol deň, keď naplno poznal, že je to miesto s príbehom, ktorý je neopomenuteľný pri rozprávaní o histórii Slovenska. Radi by sme sa preto mestu Topoľčany úprimne poďakovali za ich pozvanie.