AKTUÁLNE: Nová výzva na podávanie prihlášok: 7. ročník súťaže v japonskom prednese (uzávierka: 6. máj 2022)

2022/4/6
pic1
Veľvyslanectvo Japonska v Slovenskej republike vyhlasuje

7. ročník súťaže v japonskom prednese

Pre všetkých, ktorí študujú japončinu, ponúka súťaž vynikajúcu príležitosť predviesť svoje vedomosti.

Hľadáme kandidátov!
 

Pokyny pre súťažiacich:
 
I. Termín konania: 4. jún 2022 
 
II. Miesto konania: Zichyho palác v Bratislave 
 
III. Stanovy súťaže:
  
a) Obsah, dĺžka a hodnotenie prednesu
     Účastníci súťaže prednesú svoj vlastný text na jednu tému z doleuvedených. Dĺžka prednesu na úrovni začiatočník je stanovená na 3 minúty, na úrovni mierne pokročilý a pokročilý na 5 minút.
     Nie je možné recitovať spamäti už existujúcu báseň, prózu alebo text napísaný inou osobou než je súťažiaci, prípadne používať internetový prekladač. Prednes nie je možné doprevádzať spevom ani tancom. V prípade, že počas prednesu zabudnete text, môžete sa rýchlo zorientovať tým, že nahliadnete do vášho textu, ktorý smiete mať počas prednesu v ruke. Avšak nie je povolené, aby ste väčšinu textu prečítali namiesto toho, aby ste ho predniesli spamäti. Odporúča sa tiež dodržať stanovený čas prednesu, pretože ak prednes potrvá viac ako 30 sekúnd nad stanovený čas, bude musieť dôjsť k bodovej penalizácii pri hodnotení prednesu.
     Po prednese každého účastníka nasledujú obyčajne 2 otázky jedného z porotcov, ktoré sa vždy týkajú obsahu predneseného textu.
     Pri hodnotení prednesu sa berie do úvahy spôsob ústneho prejavu v japončine, obsah prednášaného príspevku, jeho originalita i schopnosť reagovať na položenú otázku.
 
Témy
 1. Moje prvé stretnutie s Japonskom
 2. O tom, prečo sa učím japončinu
 3. O tom, čo pre mňa znamená Japonsko
 4. Môj sen
 5. Iná ľubovoľná téma
   
  b) Podmienky účasti
       Súťaže sa môžu zúčastniť osoby bez vekového obmedzenia so slovenskou štátnou príslušnosťou alebo cudzinci (mimo Japoncov) žijúci v Slovenskej republike. Víťaz v najvyššej kategórii sa už nemôže súťažne prihlásiť.
   
  c) Súťažné kategórie
  1. kategória: ZAČIATOČNÍK
  - dĺžka prednesu v rozmedzí 3 minút
  - úroveň vedomostí korešponduje s obsahom učebnice Minna no nihongo vol.1
   
  2. kategória: MIERNE POKROČILÝ 
  - dĺžka prednesu v rozmedzí 5 minút
  - úroveň vedomostí sa zhoduje, prípadne mierne prevyšuje gramatický obsah učebnice Minna no nihongo vol.2
   
  3. kategória: POKROČILÝ                      
  - dĺžka prednesu v rozmedzí 5 minút
  - úroveň vedomostí korešponduje s úrovňou N2 Japanese Language Proficiency Test
   
  Upozornenie: Na základe úrovne odoslaného textu prednesu, ktorý účastník pripojí k prihláške, môže usporiadateľský výbor rozhodnúť o zmene kategórie, na ktorú sa účastník hlási, prípadne zamietnuť účasť v súťaži. 
   
  IV. Spôsob prihlásenia sa a uzávierka prihlášok
  - Vyplnenú prihlášku spolu s textom prednesu v japonskom jazyku, jeho krátkym zhrnutím v slovenskom jazyku, ako aj s prekladom názvu prednášaného textu do slovenčiny, je nutné podať výhradne prostredníctvom e-mailu na adresu culture@bv.mofa.go.jp .
  - Termín uzávierky prijímania prihlášok bol stanovený na 6. máj 2022.
   
  Poznámka: V prípade nízkeho počtu prihlásených alebo podľa situácie rozšírenia koronavírusu si organizátori vyhradzujú právo súťaž zrušiť alebo posunúť termín.
    
V prípade akýchkoľvek otázok sa obráťte na:
Sekciu kultúry a PR Veľvyslanectva Japonska v Slovenskej republike
Hlavné námestie 2, 813 27 Bratislava 1
Tel.: 02-5980-0101
E-mail: culture@bv.mofa.go.jp