Výzva na podávanie prihlášok: 5. ročník súťaže v japonskom prednese

2017/12/18
Veľvyslanectvo Japonska v Slovenskej republike vyhlasuje
5. ročník súťaže v japonskom prednese.
Pre všetkých, ktorí študujú japončinu, ponúka súťaž vynikajúcu príležitosť predviesť svoje vedomosti.
Hľadáme kandidátov!
 
Pokyny pre súťažiacich
 
I. Termín konania: 3. marec 2018 od 13:00

II. Miesto konania: Bratislava (miesto konania bude upresnené)

III. Stanovy súťaže:
 

a) Obsah, dĺžka a hodnotenie prednesu

     Účastníci súťaže prednesú svoj vlastný text na voľne zvolenú tému. Dĺžka prednesu na úrovni začiatočník je stanovená na 3 minúty, na úrovni mierne pokročilý a pokročilý na 5 minút.
     Nie je možné recitovať spamäti už existujúcu báseň, prózu alebo text napísaný inou osobou než je súťažiaci, prípadne používať internetový prekladač. Prednes nie je možné doprevádzať spevom ani tancom.
     Po prednese každého účastníka nasleduje otázka jedného z porotcov.
     Pri hodnotení prednesu sa berie do úvahy spôsob ústneho prejavu v japončine, obsah prednášaného príspevku, jeho originalita i schopnosť reagovať na položenú otázku.

b) Podmienky účasti
     Súťaže sa môžu zúčastniť osoby bez vekového obmedzenia so slovenskou štátnou príslušnosťou alebo cudzinci s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky.

c) Súťažné kategórie
1. kategória: ZAČIATOČNÍK
- dĺžka prednesu v rozmedzí 3 minút
- úroveň vedomostí korešponduje s obsahom učebnice Minna no nihongo vol.1
 
2. kategória: MIERNE POKROČILÝ   
- dĺžka prednesu v rozmedzí 5 minút
- úroveň vedomostí sa zhoduje, prípadne mierne prevyšuje gramatický obsah učebnice Minna no nihongo vol.2
 
3. kategória: POKROČILÝ                        
- dĺžka prednesu v rozmedzí 5 minút
- úroveň vedomostí korešponduje s úrovňou N2 Japanese Language Proficiency Test
 
     Upozornenie: Na základe úrovne odoslaného textu prednesu, ktorý účastník pripojí k prihláške, môže usporiadateľský výbor rozhodnúť o zmene kategórie, na ktorú sa účastník hlási, prípadne zamietnuť účasť v súťaži.  
 
IV. Spôsob prihlásenia sa a uzávierka prihlášok
Vyplnenú prihlášku spolu s textom prednesu v japonskom jazyku, jeho krátkym zhrnutím v slovenskom jazyku, ako aj s prekladom názvu prednášaného textu do slovenčiny, je nutné podať výhradne prostredníctvom e-mailu na adresu culture@bv.mofa.go.jp .
Termín uzávierky prijímania prihlášok do súťaže bol predĺžený do 31. januára 2018.
Poznámka:
V prípade nízkeho počtu prihlásených si organizátori vyhradzujú právo súťaž zrušiť.
 
V prípade akýchkoľvek otázok sa obráťte na:
Sekciu kultúry a PR Veľvyslanectva Japonska v Slovenskej republike
Hlavné námestie 2, 813 27 Bratislava 1
Tel.: 02-5980-0101
E-mail: culture@bv.mofa.go.jp