Kultúrne a PR aktivity

2020/12/9

ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE ZÁŠTITY VEĽVYSLANECTVA JAPONSKA V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

* obsah smerníc bol aktualizovaný ku dňu 1. 12. 2020
 

   Každá organizácia alebo osoba, ktorá plánuje projekt a mieni preň požiadať Veľvyslanectvo Japonska v Slovenskej republike o záštitu, by si mala dôkladne preštudovať nasledujúce smernice, vyplniť žiadosť a zaslať ju poštou na adresu veľvyslanectva.
 
   Poznámka: Dovoľujeme si Vás upozorniť, že záštita nemusí byť žiadateľovi poskytnutá z dôvodu obsahu projektu.
 
 
 
1. Lehoty spojené s podávaním žiadostí
 
    Žiadosť je potrebné podať minimálne mesiac pred dňom, kedy si prajete začať užívať záštitu (vrátane termínu začiatku PR aktivít súvisiacich so spustením propagačnej kampane na Vašich webových stránkach, s tlačou letákov atď.). Žiadosti zaslané na poslednú chvíľu  alebo žiadosti, v ktorých chýba potrebná dokumentácia, môžu byť zamietnuté.
 
* Veľvyslanectvo Japonska v Slovenskej republike povoľuje žiadateľom použitie svojho mena na PR materiáloch a webových stránkach až po vystavení certifikátu o udelení záštity. Do vystavenia certifikátu nie je žiadateľom povolené uvádzať vyhlásenie typu „pod záštitou Veľvyslanectva Japonska v Slovenskej republike (plánované) / (pripravuje sa)“.
 
 
2. Požadované dokumenty
 
    Žiadatelia o záštitu musia doložiť dokumenty (1) – (5) špecifikované nižšie v texte (Ak obdobné dokumenty (1) – (5) nie sú k dispozícii, je nutné ich vytvoriť). Dokumenty (1) a (2) musia byť vyplnené na predpísanom formulári.
    Upozorňujeme Vás, že veľvyslanectvo môže požadovať doloženie ďalších doplňujúcich  dokumentov v prípade, že to bude považovať za potrebné.
 
    (1) Žiadosť o udelenie záštity Veľvyslanectva Japonska v Slovenskej republike (dokument vo formáte WORD)

*   Ak podujatie, pre ktoré sa žiada o záštitu spĺňa náležitosti bodu (3) žiadosti („3.  Náležitosti, ktoré musia byť dodržané“), žiadateľ vyplní žiadosť o udelenie záštity (žiadne následné zmeny o tomto ohľade nebudú schválené).
* Osoba, ktorá bude v prihláške figurovať ako „representative“, musí byť reprezentantom organizácie, ktorá projekt organizuje (alebo predstaviteľom organizácie žiadajúcej o záštitu), nie iba osoba zodpovedná za projekt.  
*   Po vyplnení žiadosti je potrebné ju opečiatkovať oficiálnou pečiatkou organizácie (ak žiadateľ takouto pečiatkou disponuje).
 
   (2) Špecifikácia projektu ( dokument vo formáte WORD)
 
*   Vyplňte jednotlivé body formuláru.
*   Pokiaľ ide o bod 8. (dátum, od ktorého chcete používať záštit) formuláru, zadajte presný dátum, kedy chcete začať používať záštitu (vrátane dátumu, kedy začnete s PR aktivitami súvisiacimi s projektom na svojich webových stránkach, letákoch atď.). Formulácie všeobecného charakteru (napr.: "od termínu, kedy nám bude záštita udelená“) nebudú akceptované.
 
   (3) Rozpočet projektu – príjmy a výdavky ( tabuľka v EXCEL-i)
 
*   Tabuľku je možné doručiť v ľubovoľnom formáte. Priložený formulár slúži ako vzor.
*   V prípade, že projekt je sponzorovaný z viacerých zdrojov, je potrebné uviesť ich názvy (mená) a špecifikáciu ich príspevku do tabuľky jednotlivo menovite, resp. vytvoriť pre každého zo sponzorov samostatný hárok.
 
    (4) Dokumenty špecifikujúce projekt ( dokument vo formáte WORD)
 
(i) Dokumenty špecifikujúce projekt (napr. návrh projektu, v prípade výstavy zoznam vystavovaných diel, pri filmových alebo divadelných podujatiach informácie o filme či hre, program, smernice – ak sa jedná o výstavu diel, kde môže vystavovať i verejnosť, prípadne ide o súťaž...atď.). K prihláške je nutné doložiť aspoň jeden takýto materiál. 
 
(ii) V prípade projektu, pri ktorom sa bude podávať jedlo je nutné priložiť dokument, ktorým žiadateľ preukáže riadne dodržiavanie hygienických noriem a v prípade športového podujatia tiež doklad o povinných bezpečnostných opatreniach, predchádzaní úrazom, zabezpečení zdravotníckej služby a kompenzačných opatreniach (napr. poistenie).    
 
    (5) Dokumenty špecifikujúce usporiadateľa, žiadateľa o udelenie záštity ... atď
 
(i)    Zoznam členov správnej rady
(ii)   Zriaďovaciu listinu alebo iný relevantný dokument (zriaďovacia listina, stanovy spoločnosti, notárska zápisnica o zriadení nadácie atď.)
(iii)  História, výsledky organizácie, podrobnosti o jej činnosti atď.
(iv)  V prípade, že organizátor podujatia a žiadateľ o záštitu sú dve rozdielne inštitúcie, je nutné doložiť dokument dokladujúci ich vzájomný vzťah (písomná zmluva ... atď.)
 
        Doklady uvedené v horeuvedených bodoch (ii) a (iii) netreba doložiť v prípade nasledujúcich projektov a organizácií:
(a)   V prípade akéhokoľvek projektu, ktorému bola udelená záštita Veľvyslanectva Japonska v SR v posledných dvoch rokoch (avšak v prípade, že sa projekt menil od predchádzajúcej žiadosti, je nutné relevantné dokumenty doložiť)
(b)   Vládne organizácie, medzinárodné organizácie, miestne samosprávy
 
Poznámka: Zoznam členov správnej rady nie je potrebné doložiť pri organizáciách špecifikovaných v bode b).
 


3. Záštitu nie je možné udeliť v prípade, že:
 
* sa jedná o projekt v rozpore s verejným poriadkom alebo verejnou morálkou
* sa jedná o komerčný projekt alebo o projekt, ktorý nie je vo verejnom záujme
* projekt organizovaný politickou, náboženskou organizáciou alebo obdobnou organizáciou
* sa jedná o projekt vysoko politického alebo náboženského charakteru
* sa jedná o  projekt, ktorý podporuje záujmy špecifickej organizácie atď.
* sa jedná o  projekt organizovaný organizáciou u ktorej sa vyskytnú pochybnosti o kompetenciách v oblasti projektového riadenia
* sa jedná o  sa jedná o  projekt, ktorý nijako nepomôže propagácii Japonska alebo druhej krajiny, alebo neprispeje k podpore medzinárodného priateľstva, či japonskej diplomacii
* sa jedná o projekt, ktorý narúša priateľské vzťahy medzi Japonskom a Slovenskou republikou
* sa jedná o projekt, ktorý porušuje zákony Slovenskej republiky
* žiadosť bola podaná organizátorom alebo žiadateľom o záštitu, ktorí nedodržali náležitosti ku ktorým sa zaviazali smerom k Veľvyslanectvu Japonska v Slovenskej republike v priebehu posledných piatich rokov (bod 3 žiadosti o záštitu Veľvyslanectva Japonska v Slovenskej republike a dokument „Záruka“)
* žiadosť podaná organizáciou alebo pre projekt, pri ktorých sa v posledných piatich rokoch zistilo ilegálne využívanie záštity alebo v ich žiadostiach sa vyskytli falošné informácie.
* sa jedná o akýkoľvek projekt u ktorého bolo zistené, že je z diplomatického pohľadu nevhodný
 
 
4. Správa o ukončení projektu
 
    Po ukončení projektu je nutné najneskôr do troch mesiacov doručiť doleuvedené dokumenty a správu na adresu veľvyslanectva. V prípade, že správa o projekte nebude doručená, nemusí byť v budúcnosti žiadateľovi udelená záštita pre ďalšie projekty.
 
* Ak nie je možné predložiť záverečnú správu projektu vzhľadom na povahu príslušného projektu, je nutné predložiť predbežnú správu obsahujúcu dôvod meškania. Žiadateľ je tak povinný predložiť záverečnú správu o projekte akonáhle to bude možné.
 
(1) Správa o projekte na predpísanom formulári  ( Word)
(2) Vyhlásenie o príjmoch a výdavkoch – finančná správa (ľubovoľný formát)
(3) Dokumenty deklarujúce, ako bol projekt realizovaný
(4) Letáky, plagáty atď., na ktorých je spomenutá záštita udelená Veľvyslanectvom Japonska v Slovenskej republike (ak ste použili informáciu o záštite na svojich webových stránky atď., je nutné predložiť vytlačené kópie príslušných webových stránok)
 

5. Adresa na zasielanie žiadostí a dotazov
 
Žiadosti o udelenie záštity je nutné doručiť v papierovej forme na adresu:

Veľvyslanectvo Japonska v Slovenskej republike, Sekcia kultúry a PR
Hlavné nám. 2, 813 27 Bratislava 1
Tel.: 02-5980-0101, 100
E-mail: culture@bv.mofa.go.jp    

Prednášky a prezentácie o Japonsku pre školy

Veľvyslanectvo Japonska ponúka školám prednášky a prezentácie o Japonsku a jeho kultúre pre študentov priamo v priestoroch škôl v rámci vyučovania v slovenskom jazyku. V prípade záujmu prosíme školy, aby kontaktovali priamo kultúrnu sekciu Veľvyslanectva Japonska a dohodli sa na termínoch a podrobnostiach.

Knižnica Veľvyslanectva Japonska

Veľvyslanectvo Japonska disponuje knihami, komiksami manga, CD a DVD nosičmi v japonskom alebo anglickom jazyku, ktoré je možné výhradne prezenčne študovať a prezerať si priamo v priestoroch študovne veľvyslanectva v pracovných dňoch od pondelka do piatku od 9.00 do 12.30 a následne od 13.30 do 17.00 mimo štátnych sviatkov.

NOVÉ: Zoznam kníh, komiksov manga, CD a DVD nosičov (január 2014)

Zapožičanie náučných VHS, DVD a CD nosičov o Japonsku

Veľvyslanectvo disponuje videokazetami a DVD o japonskej kultúre, živote, spoločnosti, ktoré si je možné zdarma zapožičať. V prípade záujmu o zapožičanie je nutné vyplniť výpožičný list. V prípade žiadostí o doručenie kaziet poštou veľvyslanectvo nehradí náklady spojené s poštovnými poplatkami.

Poznámka: Veľvyslanectvo neakceptuje žiadosti o výpožičky zaslané e-mailom alebo faxom.

Zoznam VHS nosičov
Zoznam DVD nosičov
Zoznam CD nosičov
Výpožičný list